Pon01062020

Posljednje izmjene08:35:19 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Gospodarstvo Vijesti iz gospodarstva Komunal Ozakonite bespravnu gradnju

Ozakonite bespravnu gradnju

funda11

Zakonom se uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada. Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade, izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011., ako su do toga dana izvedenii:

- svi građevinski i drugi radovi, te ako se ista koristi ili može koristiti ili
- svi grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama i stropovi) sa ili bez krovišta i ako su u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici izgrađeni u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu ovoga zakona.

Pod uvjetima i u postupku propisanom Zakonom može se ozakoniti nezakonito izgrađena zgrada koja je u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici izgrađena u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu Zakona, kao i nezakonito izgrađena zgrada koja je u pogledu gore navedenog izgrađena protivno prostornom planu.

 

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju, koje donosi županijski Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Ivanec, Đure Arnolda 11.

 

Zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva prilaže dokumentaciju iz članka 8. Zakona. Gore navedeni zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju može se podnijeti najkasnije do 31. prosinca 2012. i po isteku toga roka neće se moći više podnijeti.

 

Sukladno odredbi članka 28. Zakona, jedinice lokalne samouprave dužne su najkasnije do 31. prosinca 2011. godine pripremiti popis svih onih nezakonito izgrađenih zgrada na svom području, za koje već imaju saznanje na temelju prijava građana, postupanja komunalnih redara i drugih izvora. Popis zgrada sadrži ime vlasnika/investitora zgrade  i podatke o lokaciji (čkbr., k.o. i/ili adresa).

 

Cjelokupni tekst Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 90/2011) možete naći na internetskim službenim stranicama „Narodnih novina“.

 

Detalje možete pronaći na Internet stranicma Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.