Ned07062020

Posljednje izmjene02:39:55 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Gospodarstvo Vijesti iz gospodarstva Komunal Traži se komunalni redar

Traži se komunalni redar

kosnja
Oglas za prijam u službu službenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave, Odsjek za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, na radno mjesto:
- komunalni redar - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci uz obvezni probni rad od dva mjeseca
 
Posebni uvjeti za prijam u službu:
    - srednja stručna sprema građevinske ili druge tehničke struke
    - najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima građevinske ili druge tehničke struke
    - poznavanje rada na računalu
    - položen državni stručni ispit
 
Osim navedenih posebnih uvjeta, osobe koje se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11).
 
Opći uvjeti za prijam u službu su:
-    punoljetnost,
-    hrvatsko državljanstvo,
-    zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
 
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11).
 
Ravnopravno se mogu natjecati i osobe koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položeni državni stručni ispit, pod uvjetom da ispit polože u roku godine dana od prijma u službu.
 
Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.
 
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
-    životopis
-    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)
-    dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi)
-    preslik radne knjižice (uključujući stranice s podacima o radnom stažu)
-    preslik uvjerenja ili svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
-    izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci
-    izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
 
Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavljenom izboru, a najkasnije uoči donošenja rješenja o prijmu na radno mjesto, čime dokazuje ispunjavanje uvjeta opće zdravstvene sposobnosti.
 
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu  prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Uz prijavu na oglas podnositelj prijave koji se poziva na pravo prednosti dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu kojim se dokazuje postojanje prava prednosti na koje se poziva i dokaz o nezaposlenosti.
 
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru, objavit će se na službenoj web-stranici Grada Lepoglave (www.lepoglava.hr) i na oglasnoj ploči Grada Lepoglave.
 
Na web-stranici Grada Lepoglave i na oglasnoj ploči Grada Lepoglave objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
 
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.
 
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatrati će se da je povukao prijavu na oglas.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.
 
Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Ivanec, na adresu: Grad Lepoglava, A. Mihanovića 12, 42 250 Lepoglava, s obaveznom naznakom: „Za oglas za prijam u službu službenika – komunalni redar“. Prijave se mogu dostaviti i u prostorije Grada Lepoglave na navedenu adresu.
 
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Nakon raspisanog oglasa ne mora se izvršiti izbor i u tom slučaju se donosi odluka o poništenju. Protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
 
v.d. PROČELNICE
Gordana Mošmondor, dipl.iur.
 
Oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Ivanec, dana 27.09.2011. godine