Čet28052020

Posljednje izmjene03:58:55 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Gospodarstvo Vijesti iz gospodarstva Komunal Testiranje za radno mjesto

Testiranje za radno mjesto

kosnja

Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti za prijam na radno mjesto:

-    KOMUNALNI REDAR u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave, Odsjek za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša – 1 izvršitelj/ica  na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla

Oglas za prijam u službu službenika objavljen je kod nadležne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Ivanec od 27.09.2011. godine.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Pisano testiranje sastoji se od općeg i posebnog dijela.Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje jesu:

Opći dio:
    - Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01-ispravak, 76/10 i 85/10-pročišćeni tekst )
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)
-  Zakon o općem upravnom postupku ( „Narodne novine“  broj 47/09)

Posebni dio:
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“ broj 36/95, 109/95 - Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11).
    - Prekršajni zakon („Narodne novine“ broj 107/07), članci 13.-17., 31.-34., 143.-150., 228.-245.
    - Odluka o komunalnom redu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 26/08)


NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

Postupak provjere znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa.

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja, od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice ili putovnice) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz odredbi navedenih zakona. Pisani test sastoji se od ukupno 20 pitanja, i to 10 pitanja iz općeg dijela i 10 pitanja iz posebnog dijela.

Svaki točan odgovor nosi 1 bod i kandidat može za svaki dio provjere znanja na pismenom dijelu ostvariti najviše 10 bodova.Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti. Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Pisano testiranje traje maksimalno 45 minuta.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom testiranju, odnosno najmanje 5 bodova iz svakog dijela provjere znanja.

Povjerenstvo za provedbu oglasa kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad.
Na intervjuu kandidat može ostvariti maksimalno 10 bodova.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervju.MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA        

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici Grada Lepoglave (www.lepoglava.hr) i oglasnoj ploči Grada Lepoglave, A. Mihanovića 12,  najmanje 5 dana prije testiranja.
Na web stranici i oglasnoj ploči biti će objavljena i imena kandidata koji ispunjavaju  formalne uvjete oglasa s kojima će se provesti testiranje

Listu kandidata možete vidjeti ovdje.