NAREDBA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE Mjere za sprejčavanje širenja ptičje gripe


Zbog pojave influence ptica i radi suzbijanja njenog širenja, Ministarstvo poljoprivrede izdalo je Naredbu o mjerama sprječavanja njene pojave i širenja na području Republike Hrvatske.

Naredba je stupila na snagu s danom objave u Narodnim novinama, a njome se se propisuje:
     1. Obvezno zatvaranje i držanje sve peradi, uzgojene pernate divljači i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama
     2. Obvezno odvojeno držanje domaćih pataka i gusaka od ostale peradi
     3. Zabranjuje se uporaba vanjskih spremnika vode za perad, uzgojenu pernatu divljač i ptice
     4. Zabranjuje se opskrba peradi vodom iz spremnika površinskih voda kojima imaju pristup divlje ptice
     5. Zabranjuje se lov pernate divljači i uporaba ptica iz redova Anseriformes i Charadriiformes kao vabaca
     6. Zabranjuje se održavanje sajmova, izložbi, sportskih natjecanja te sva druga okupljanja peradi, pernate divljači i ptica na tržnicama, priredbama i kulturnim događajima, uključujući letačka natjecanja ptica od jednog do drugog mjesta
     7. Obvezno provođenje pojačane dezinfekcije prijevoznih sredstava kojima se prevoze pošiljke peradi, jaja za valenje, uzgojene i divlje pernate divljači i ptica, njihovih proizvoda i nusproizvoda, uključujući i lešine
     8. Obvezno osiguravanje i održavanje higijenskih uvjeta i biosigurnosnih mjera u svim objektima za uzgoj i držanje peradi i pernate divljači i ptica:
          a. korištenje zaštitne obuće i odjeće, dezinfekcija ruku i obuće pri ulasku u objekt; čišćenje, pranje i dezinfekcija obuće pri izlazu iz objekta,
          b. zabranjen izlazak iz objekta u istoj zaštitnoj odjeći i obući,
          c. zabrana ulaska u objekt neovlaštenim osobama,
          d. dezinfekcija objekata i opreme u skladu s tehnološkim zahtjevima, korištenjem odobrenog dezinficijensa u propisanoj koncentraciji,
          e. držanje hrane za životinje i stelje u objektima zaštićenim od divljih ptica i glodavaca
     9. Obvezno prijavljivanje svih promjena zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, uzgojene i divlje pernate divljači i ptica
     10. Prijava uginuća te svakog kontakata peradi, uzgojene i divlje pernate divljači i ptica s moguće zaraženima, nadležnoj veterinarskoj organizaciji.

Na zaraženim i ugroženim područjima, osim gore navedenih mjera određuje se:
     1. Zabrana stavljanja u promet žive peradi, ugojene pernate divljači i ptica, osim:
          a. u svrhu upućivanja na klanje peradi i ugojene pernate divljači iz intenzivnog uzgoja u odobrene ili registrirane objekte za klanje pod posebnim uvjetima i nadzorom veterinarske inspekcije,
          b. peradi koja se, zbog tehnoloških razloga, upućuje iz kontroliranog i zatvorenog uzgoja u druge kontrolirane i zatvorene objekte za držanje i uzgoj, po odobrenju nadležnog veterinarskog inspektora i pod posebnim uvjetima, i
          c. jednodnevnih pilića iz registriranih valionica koji se upućuju u druge kontrolirane i zatvorene objekte za držanje i uzgoj peradi, po odobrenju nadležnog veterinarskog inspektora i pod posebnim uvjetima.
     2. Zabrana iznošenja gnoja, stelje ili korištene slame sa gospodarstava na kojima se drži perad, pernata divljač i ptice, osim po odobrenju nadležnog veterinarskog inspektora i pod posebnim uvjetima.

Naredbom se određuje i provedba kliničkih pregleda i uzimanja uzoraka od prijemljivih životinja u skladu s Programom nadziranja influence ptica u Republici Hrvatskoj.

Mjere određene ovom Naredbom ostaju na snazi do daljnjega, dok se na temelju procjene rizika u odnosu na influencu ptica ne steknu uvjeti za njihovo ukidanje.