Sri20102021

Posljednje izmjene10:12:11 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Ostale vijesti Ostalo Football GRADSKO VIJEĆE Izglasan dosad najveći gradski Proračun u iznosu od 47.629.403 kuna

GRADSKO VIJEĆE Izglasan dosad najveći gradski Proračun u iznosu od 47.629.403 kuna


Gradsko vijeće Grada Lepoglava je na 19. sjednici, održanoj 19. prosinca, većinom glasova nazočnih vijećnika, izglasalo Proračun Grada Lepoglave za 2020. godinu u iznosu od 47.629.403 kuna te projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu.
Za Proračun je glasalo 10 vijećnika HNS-a, HDZ-a, SDP-a i HSU-a dok su tri vijećnika HSS-a i nezavisni vijećnik Boris Šinko bili suzdržani.

Komentari Proračuna za 2020.:

Komentar gradonačelnik

Komentar HSSKomentar HDZ


Komentar SDP

Prije donošenja Proračuna za 2020. godinu prihvaćene su 2. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu kojima se ukupni rashodi s planiranih 45.692.624 kuna smanjuju na 33.324.482 kuna.
Rebalans Proračuna za 2019. godinu prihvaćen je s 10 glasova za i četiri suzdržana glasa vijećnika HSS-a i nezavisnog Borisa Šinka.

Aktualni sat

Na početku sjednice Klub vijećnika HSS-a izrazio je nezadovoljstvo predloženim Dnevnim redom istaknuvši da 25 točaka Dnevnog reda i 286 stranica materijala ne dopuštaju kvalitetnu pripremu za sjednicu i raspravu. Izražena je sumnja da se tako željela izbjeći kvalitetna rasprava. Zbog toga su vijećnici HSS-a i nezavisni Boris Šinko glasali protiv predloženog Dnevnog reda za kojeg je predsjednik Gradskog vijeća Robert Dukarić rekao da je u skladu s poslovnikom i zakonom te da nema razloga da ne bude prihvaćen što je i učinilo 10 preostalih vijećnika pa je sjednica nastavljena po predloženom Dnevnom redu.

Uslijedila su pitanja i prijedlozi vijećnika.

Pitanje vijećnika Borisa Šinka (nezavisni)Pitanje vijećnika Stjepana Mačeka (HSS)

Pitanje vijećnika Željka Šoštarića (HSS)Pitanje vijećnika Stjepana Črepinka (HDZ)

Prihvaćeno niz prijedloga odluka

U nastavku 19. sjednice vijećnici su jednoglasno prihvatili Plana djelovanja Grada Lepoglave u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu, Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2019. godinu, Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2020. godinu te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Lepoglave za razdoblje od 2020. do 2023. godine.
U kraćoj raspravi istaknuta je potreba za što boljim opremanjem hitnih službi te pripremu planskih dokumenata.

Izjednačena mjerila za sufinaciranje vrtića u javnom i privatnom sektoru

Jednoglasno su vijećnici prihvatili i Odluku o mjerilima za sufinanciranje smještaja djece s područja Grada Lepoglave u dječje vrtiće za 2020. godinu kojom se mjerila sudjelovanja roditelja odnosno korisnika usluga u sufinanciranju programa dječjeg vrtića izjednačavaju za javni i privatni sektor.
Odlukom se sudjelovanje roditelja u sufinanciranju 10-satnog programa utvrđuje prema njihovim materijalnim mogućnostima. Participacija za jedno dijete kreće se u visini od 428 do 650 kuna ovisno o prihodu po članu domaćinstva u prethodnom tromjesečju.

Također jednoglasno vijećnici su prihvatili Odluke o komunalnom redu te prijedlog Odluke o uvjetima i načinu privremenog korištenja poslovnog prostora za javne i druge namjene u mjesnim domovima kojim su definirane i naknade za korištenje navedenog prostora.
U raspravi o uvjetima i načinu privremenog korištenja poslovnog prostora za javne i druge namjene u mjesnim domovima vijećnik Stjepan Črepinko rekao je da bi mjesni odbori odnosno oni koji koriste te prostore trebali financirati njihovo korištenje, a ne Grad i svi ostali građani.
S druge strane, vijećnik Zorislav Rodek je istaknuo da se ti domovi rade za ljude i kad bi oni sami plaćali njihovo korištenje cijena bi bila veće 10 pa čak i 20 puta. Dodao je da i ti domovi doprinose tome da se ljudi zadrže na područjima na kojima žive.
Vijećnik Željko Šoštarić je rekao da se društveni domovi grade zbog političkih interesa i da neće poboljšati demografsku sliku.

Prihvaćene su, također jednoglasno, i Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara te Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Lepoglave kojom nije došlo do promjene cijena odvoza otpada.

Do kraja sjednice vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plan davanja koncesija na području grada Lepoglave za razdoblje od 2020. -2023. godine te Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna

Prihvaćena je, ali ne jednoglasno, i Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture. Tom se Odlukom Grad Lepoglava obavezuje da će Emini Pavleković u vrijednosti radova na uređenju puta do obiteljske kuće, a koji prolazi česticom u vlasništvu Grada, cijenu izvedenih radova kompenzirati oslobađanjem plaćanja komunalnog
doprinosa u istom iznosu.
Vijećnik Željko Šoštarić rekao je kako je riječ o presedanu i da Grad to ne bi trebao činiti, a vijećnici tako nešto izglasati. Gradonačelnik Marijan Škvarić istaknuo da je Grad dužan napraviti put što neće učiniti već će kompenzirat to što ga investitor sam radi.
Prijedlog je prihvaćen uz četiri glasa protiv i to vijećnika iz redova HSS-a i nezavisnog Borisa Šinka te uz suzdržani glas Siniše Štefičara iz SDP-a.